• đào tạo seo, thiết kế web, thiet ke web
 • Sơ đồ website  |  Liên hệ  |  Đăng nhập
  06 Tháng Bảy 2015 2:22 SA

  Xây dựng - Đô thị

   

  Quyết định 4602/QĐ-UBND năm 2011 công bố hệ số điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công cho công trình xây dựng sử dụng vốn Nhà nước do UBND thành phố Hà Nội quản lý

   

   

   

  ỦY BAN NHÂN DÂN
  THÀNH PHỐ HÀ NỘI
  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Số: 4602/QĐ-UBND

  Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2011

   

  QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC CÔNG BỐ HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH CHI PHÍ NHÂN CÔNG VÀ CHI PHÍ MÁY THI CÔNG CHO CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC DO ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI QUẢN LÝ

  ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

  Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

  Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

  Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

  Căn cứ văn bản số 887/BXD-KTXD ngày 07/06/2011 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ 01/01/2011;

  Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 6696/SXD-QLKT ngày 19/9/2011,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Công bố hệ số điều chỉnh chi phí nhân công và chi phí máy thi công tại Phụ lục I kèm theo Quyết định này cho các công trình xây dựng sử dụng vốn nhà nước do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội quản lý để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đối với các khối lượng của dự án, gói thầu trên địa bàn Thành phố Hà Nội thực hiện từ 01/01/2011.

  Điều 2. Chủ đầu tư căn cứ tính chất công trình cụ thể để tính toán hệ số điều chỉnh nhân công, máy thi công theo hướng dẫn tại Phụ lục II kèm theo Quyết định này hoặc có thể thuê đơn vị tư vấn có chức năng, năng lực để thực hiện tính toán và chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp lý của việc tính toán, sử dụng hệ số điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công theo đúng các quy định hiện hành, đảm bảo chống thất thoát, lãng phí.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2011 và thay thế Quyết định số 4662/QĐ-UBND ngày 22/9/2010 của UBND Thành phố Hà Nội; Giao Sở Xây dựng Hà Nội hướng dẫn việc tổ chức thực hiện Quyết định này. Các khối lượng công việc dở dang thực hiện từ ngày 01/01/2011 thực hiện theo đúng hướng dẫn tại văn bản 887/BXD-KTXD ngày 07/06/2011 của Bộ Xây dựng.

  Điều 4. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc: Các sở, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, các Chủ đầu tư và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   PHỤ LỤC 1.doc

   Nơi nhận:
  - Như Điều 4;
  - Đ/c Chủ tịch UBND TP;
  - Đ/c PCT Nguyễn Văn Khôi;
  - Bộ Xây dựng;
  - VP UBTP: CVP, PVP: các phòng: TH, XD;
  - Lưu; VT, XD

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  KT. CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH


  Nguyễn Văn Khôi

   

  Xuân Thành Land cập nhật ngày 19/10/2011 - giờ 15:13

   

  Các tin khác