• đào tạo seo, thiết kế web, thiet ke web
 • Sơ đồ website  |  Liên hệ  |  Đăng nhập
  23 Tháng Năm 2015 8:19 CH

  Xây dựng - Đô thị

   

  Quyết định 295/QĐ-BXD năm 2011 công bố Tập Suất vốn đầu tư xây dựng công trình năm 2010 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

   

   

   

  BỘ XÂY DỰNG
  --------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
  ----------------

  Số: 295/QĐ-BXD

  Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2011

   

  QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC CÔNG BỐ TẬP SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NĂM 2010

  BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

  Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.

  Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế Xây dựng và Viện trưởng Viện Kinh tế Xây dựng.

  QUYẾT ĐỊNH

  Điều 1. Công bố Tập Suất vốn đầu tư xây dựng công trình năm 2010 kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý đầu tư xây dựng công trình tham khảo, sử dụng vào việc xác định tổng mức đầu tư và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

   

   Nơi nhận:
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
  - Văn phòng chủ tịch nước;
  - Văn phòng Chính phủ;
  - Cơ quan TW của các đoàn thể;
  - Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc CP;
  - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
  - Tòa án nhân dân tối cao;
  - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
  - Các Sở Xây dựng, các Sở có công trình xây dựng chuyên ngành;
  - Website của Bộ Xây dựng;
  - Các Cục, Vụ, Viện thuộc BXD;
  - Lưu VP, Vụ KTXD, Viện KTXD, M.230

  KT. BỘ TRUỞNG
  THỨ TRUỞNG
  Trần Văn Sơn

   Tập suất vốn.doc

   

  Xuân Thành Land cập nhật ngày 15/12/2011 - giờ 10:20

   

  Các tin khác