• đào tạo seo, thiết kế web, thiet ke web
 • Sơ đồ website  |  Liên hệ  |  Đăng nhập
  02 Tháng Bảy 2015 11:32 CH

  Bất động sản

   

  Quyết định 50/2011/QĐ-UBND quy định giá đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2012 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

   

   

   

  ỦY BAN NHÂN DÂN
  THÀNH PHỐ HÀ NỘI
  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Số: 50/2011/QĐ-UBND

  Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2011

   

  QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2012

  ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

  Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003; Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004;

  Căn cứ Nghị quyết số 09/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XIV (kỳ họp thứ 3) về việc ban hành giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2012;

  Theo đề nghị của Liên ngành: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Cục Thuế, Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng Thành phố, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch kiến trúc, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 4181/TTr-LN ngày 07/11/2011 và Báo cáo thẩm định số 4060/STP-VBPQ ngày 21/12/2011 của Sở Tư pháp,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2012 (có Phụ lục và Bảng giá các loại đất kèm theo).

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2012 và thay thế Quyết định số 59/2010/QĐ-UBND ngày 28/12/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2011.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

   

   Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Thủ tướng Chính phủ;
  - Đ/c Bí thư Thành ủy;
  - Bộ: TN&MT; TC; XD; Tư pháp;
  - Viện KSND TC; Tòa án NDTC;
  - Thường trực HĐND Thành phố;
  - Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội;
  - Chủ tịch UBND Thành phố;
  - Các PCT UBND Thành phố;
  - Website Chính phủ;
  - Cục Kiểm tra VBQPPL- Bộ TP;
  - CVP, PVP; tổ chuyên viên; KT, Nth;
  - Trung tâm công báo (để đăng công báo);
  - Lưu, VT (3b), KT (150b).

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  KT. CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH
  Vũ Hồng Khanh

   50-2011_QĐ-UBND.doc

   

  Xuân Thành Land cập nhật ngày 07/02/2012 - giờ 13:50

   

  Các tin khác