• đào tạo seo, thiết kế web, thiet ke web
 • Sơ đồ website  |  Liên hệ  |  Đăng nhập
  08 Tháng Bảy 2015 11:20 SA

  Bất động sản

   

  Quyết định 02/2012/QĐ-UBND về bộ “Đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả, tàu thuyền, ngư cụ, thiết bị máy móc, cây cối, hoa màu” khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

   

   

   

  ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH HÀ TĨNH
  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Số: 02/2012/QĐ-UBND

  Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 01 năm 2012

   

  QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ “ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CÁC LOẠI NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC, MỒ MẢ, TÀU THUYỀN, NGƯ CỤ, THIẾT BỊ MÁY MÓC, CÂY CỐI, HOA MÀU” KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

  Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

  Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

  Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/08/2009 của Chính phủ Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

  Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự thủ tục thu hồi, giao đất, cho thuê đất;

  Căn cứ Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ngày 16/03/2010 của UBND tỉnh về ban hành Quy định chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn; Quyết định 11/2011/QĐ-UBND ngày 16/06/2011 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ngày 16/03/2010 của UBND tỉnh;

  Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 12/TTr-SXD ngày 09/01/2012 và ý kiến của các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bộ “Đơn giá bồi thường các loại nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả, tàu thuyền, ngư cụ, thiết bị máy móc, cây cối, hoa màu” để làm căn cứ xác định giá trị bồi thường tài sản khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ban hành và thay thế Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 11/02/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

  Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định./.

   

   Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Bộ Xây dựng (để b/c);
  - Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
  - Vụ Pháp chế Bộ Tài chính;
  - Website Chính phủ;
  - TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (để b/c);
  - Đoàn ĐBQH tỉnh;
  - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
  - Ban Kinh tế Ngân sách, Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
  - Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
  - Trung tâm Công báo tin học;
  - Các Đ/c Phó VP/UB;
  - Các tổ chuyên viên;
  - Lưu VT-XD.

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  KT. CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH
  Lê Đình Sơn

   THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG.doc

   

  Xuân Thành Land cập nhật ngày 10/02/2012 - giờ 13:35

   

  Các tin khác