Time : 26/11/2015 3:40:49 CH IP : 54.145.50.68 URL : http://www.xuanthanhland.vn/Default.aspx?hl=Tin-tuc/Chinh-sach-Phap-Luat/Lich-nghi-Tet-Am-lich-2014 HL.Data.SQLCmd.ExecuteDataSet SQLCmd : CREATE TABLE OBJ_T_NEWS_COMMENT ([TempID] [int] IDENTITY (1, 1) NOT NULL, PK_NEWS_COMMENT [int]) INSERT INTO OBJ_T_NEWS_COMMENT(PK_NEWS_COMMENT) SELECT PK_NEWS_COMMENT FROM T_NEWS_COMMENT WHERE C_STATUS=1 AND FK_NEWS=@FK_NEWS ORDER BY PK_NEWS_COMMENT DESC SELECT * FROM T_NEWS_COMMENT WHERE PK_NEWS_COMMENT IN (SELECT TOP 4 PK_NEWS_COMMENT FROM OBJ_T_NEWS_COMMENT WHERE TempID > 0 ORDER BY TempID) ORDER BY PK_NEWS_COMMENT DESC SELECT ISNULL(MAX(TEMPID),0) AS TEMPID FROM OBJ_T_NEWS_COMMENT Parameters : @FK_NEWS=8012, Message:There is already an object named 'OBJ_T_NEWS_COMMENT' in the database..Net SqlClient Data Provider at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose) at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady) at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.TryConsumeMetaData() at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_MetaData() at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, SqlDataReader ds) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior, String method) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteDbDataReader(CommandBehavior behavior) at System.Data.Common.DbCommand.System.Data.IDbCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior) at System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(DataSet dataset, DataTable[] datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior) at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior) at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet) at ns0.Class3.sphamlen_6(SqlConnection sqlConnection_0, CommandType commandType_0, String string_0, SqlParameter[] sqlParameter_0) at ns0.Class3.sphamlen_5(String string_0, CommandType commandType_0, String string_1, SqlParameter[] sqlParameter_0) at HL.Data.SQLCmd.ExecuteDataSetWithConnection(String ConnectionString, String SPName, Object[] Params) Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2014
 • đào tạo seo, thiết kế web, thiet ke web
 • Sơ đồ website  |  Liên hệ  |  Đăng nhập
  26 Tháng Mười Một 2015 3:40 CH

  Chính sách Pháp Luật

   

  Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2014

   

   

   

  Văn phòng chính phủ vừa có Công văn 10525/VPCP-KGVX đồng ý thông qua đề xuất nghỉ Tết Âm lịch 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội với số ngày nghỉ tổng cộng là 09 ngày.

  Cụ thể, thời gian nghỉ Tết âm lịch sẽ kéo dài từ ngày 28/01/2014 đến ngày 05/02/2014, cán bộ công chức sẽ phải đi làm bù vào 02 ngày thứ bảy 25/01 và 08/02 năm 2014.

  Ngoài ra, các ngày nghỉ lễ trong năm cũng được quy định cụ thể như sau:

  - Ngày lễ 30/4 và 01/5 sẽ được nghỉ cả ngày thứ sáu 02/5/2014 và đi làm bù vào thứ bảy 26/04/2014.

  - Đối với lễ Quốc Khánh 02/09 sẽ được nghỉ thêm ngày thứ hai 01/09/2014 và đi làm bù vào thứ bảy 06/09/2014.

   

  Xuân Thành Land cập nhật ngày 18/12/2013 - giờ 15:22

   

  Các tin khác